Børneattester
I Thorsø Tungelund søger vi oplysninger på samtlige frivillige omkring forhold fra straffesager vedr. børn under 15 år.
Dette gør vi, for at alle trygt kan færdes sammen med de frivillige i foreningen.
Findes der forhold på den enkelte frivillig, ekskluderes denne fra foreningen.
 
Oplysninger behandles fortroligt.
 
Uddrag af bekendsgørelsen for Det Centrale Kriminalregister
§36 Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens §222, §222, jf. §§224 og 225, og §235 samt om overtrædelse af §§210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.
 
Stk. 2. Rigspolitichefen kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn
 
 
Link til børneattester